اجازه می‌فرمائید گاهی خواب شما را ببینم

معرفی کتاب «اجازه می‌فرمائید گاهی خواب شما را ببینم»

از محمد صالح‌علاء کتاب‌های زیادی منتشر شده که بیشترشان یادداشت‌های او هستند. دو یا سه مجموعه داستان کوتاه هم از او به چاپ رسیده…