زمان خواب رفته

معرفی کتاب «زمان خواب رفته»

داستان‌هایی در میان رودانِ مرگ و زندگی تصور ما از زندگی یک جویبار جاری است و از مرگ یک نقطه. نقطه پایان. ولی مرگ هم مثل یک جویبار همیشه جاری است. مرگ و زندگی مثل دو رودند و ما در میان‌رودان (بین‌النهرین) زندگی می‌کنیم! این همان نگاه است که در اولین مجموعه داستانی تالیفی «نازنین…